Zásady spracúvanie osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

 

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR"). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s  ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno:       Mládež pre Krista - Slovensko

Sídlo:                           Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Právna forma:             Občianske združenie            

IČO :                           35 510 561

Registrácia:                 MV SR, č. sp.: VVS/1-900/90-10989.

                                  

(ďalej v texte zásad len ako „prevádzkovateľ" )

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na:

Tel: 00421 908 636 145

Mail: mpks@mpks.sk

 

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií  sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

(prihlasovacie formuláre, objednávky...)

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR
 1. dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť; - podľa čl. 9 ods. 2, písm. a) nariadenia GDPR (fotodokumentácia, priamy marketing...)
 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, - podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR (zaistenie komunikácie....)
 2. ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

 

PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.
 • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.
 • Účastníci akcií, ktoré organizuje prevádzkovateľ
 • Osoby, ktoré sú registrované na web stránke prevádzkovateľa a nakupujú v e-shope prevádzkovateľa

 

ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:

 1. Účastníci akcií, ktoré organizuje prevádzkovateľ:

Občianske združenie Mládež pre Krista – Slovensko je prevádzkovateľom osobných údajov získaných v súvislosti s akciami, ktoré organizuje, a na ktoré sa účastníci prihlásili.

Jedná sa o nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu
 • Kontaktné údaje( tel. č., mail)

Ak prevádzkovateľ zabezpečuje účastníkovi na organizovanej akcii aj ubytovanie, vyžaduje od neho okrem vyššie uvedených osobných údajov aj tieto:

 • Dátum narodenia
 • Číslo OP

sú spracované za účelom:

 • identifikácia účastníka
 • poskytnutie ubytovania

 

 1. Osoby, ktoré nakupujú v eshope prevádzkovateľa na web stránke www.shop.mpks.sk

Občianske združenie Mládež pre Krista – Slovensko je prevádzkovateľom web stránky: www.shop.mpks.sk, na ktorej si môžu dotknuté osoby objednať zvolený tovar.

Pri objednávke musia mať dotknuté osoby vytvorený účet u prevádzkovateľa, kde sa uvádzajú  tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu/doručovacia adtesa
 • Kontaktné údaje( tel č., mail,)
 • Dátum narodenia

sú spracované za účelom:

 • identifikácia zákazníka
 • dodanie tovaru

 

AKO DLHO BUDEME ZHROMAŽĎOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a vždy len za účelom popísanom vyššie. Prevádzkovateľ taktiež spracúva vaše osobné údaje po dobu , ktorú mu ukladá zákon za účelom splnenia zákonných archivačných povinností. V prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním.

 

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom je umožnený iba osobám, ktoré sú na to oprávnené a sú zaviazané vyhlásením mlčanlivosti.

 

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM (SPROSTREDKOVATELIA, PRÍJEMCI)

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú zaviazaný sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

- spoločnosť Kreatim, s. r. o. so sídlom Prídavková 41/Am 841 06 Bratislava, IČO 36824577, DIČ 2022440629, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I. odd. Sro, vl.č. 47612/B prevádzkovateľ informačného systému Moja Komunita.

Mgr. Martin Lojek, Pod lesom 1476/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45379971, z dôvodu technickej podpory a technického zabezpečenia informačného systému Moja Komunita

Misijné centrum Kráľova Lehota, a. s., Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota, ktoré poskytuje ubytovanie na akciách podľa zákona o ubytovacích službách. 

 

ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov. – informačná povinnosť

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracúvať. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.